525544
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายมงคล เจริญเมือง ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยนายวีรภัทร เทพวงสา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงานและนายสุธิราช ใฝ่เกียรติก้อง พนักงานเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก ฯ ติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือตาม พระราชดำริ (โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอนฯ ) ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ผลการปฏิบัติงาน
1.ติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือตาม พระราชดำริ (โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค -กระบือแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอนฯ ) บ้านห้วยสิงห์ ม.4 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

1.1.1ตรวจสุขภาพแม่โคและลูกโคเกิดใหม่ เกษตรกรนายคำปัน ดวงฟู -แม่โค เลขที่สัญญามส.149/2565 ลูกโคเพศผู้เกิด 5 มค.66 -แม่โค เลขที่สัญญาม150/2565 ลูกโคเพศผู้เกิด 8 มค.66 -แม่โค เลขที่สัญญามส152/2564 ลูกโคเพศเมียเกิด 9 มค.66

1.1.2ตรวจสุขภาพแม่โคและลูกโคเกิดใหม่ เกษตรกรนายศักดิ์ชัย จันทรคราส -แม่โค เลขที่สัญญามส164/2565 ลูกโคเพศเมียเกิด2มค.66

1.1.3ตรวจสุขภาพแม่โคและลูกโคเกิดใหม่ เกษตรกรนางสาวละไม หมื่นชัน -แม่โค เลขที่สัญญามส.158/2565ลูกโคเพศเมียเกิด1 มค.66 -แม่โค เลขที่สัญญามส159/2565 ลูกโคเพศผู้ เกิด1 มค.66

2.ตรวจสุขภาพถ่ายพยาธิและฉีดยาบำรุง แจกแร่ธาตุก้อน

3.แนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์การป้องกันโรคพร้อมทั้งให้คำแนะนำส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ การเก็บสำรองวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร(เปลือกข้าวโพด)และการทำอาหารหมักใว้เลี้ยงสัตว์

4.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน (LSD) ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน (LSD) ในโค – กระบือ และพ่นหมอกควันกำจัดแมลงที่เป็นพาหะของโรค ให้กับเกษตรกร จำนวน 3 ราย คอกสัตว์ 3 คอก

5.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องโรคปากและเท้าเปื่อย(FMD) ตามมาตรการควบคุมและป้องกัน ปากและเท้าเปื่อย(FMD) ในโค – กระบือ
---------------------------------------

รายงานโดยปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง