108621

วันอังคารที่  9 พฤศจิกายน 2564  เวลา 9.20 น.  นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 5  น.สพ. อนิรุธ เนืองเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน   นายรังสิทธิ์ ศิริคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง   นายวิจิตร จิตอารี รักษาการ ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ จุดถวายรายงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  และเวลาประมาณ  13.00 น.  นายธีรวิทย์  ขาวบุบผา  ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์  นายรังสิมันต์  พุ่มทอง  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  และนายมงคล  เจริญเมือง ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ จุดถวายรายงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว  อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกิจกรรมปศุสัตว์โรงเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ ประกอบด้วย
1. กิจกรรมการเลี้ยงเป็ดไข่ จำนวน 100 ตัว   
2. กิจกรรมการเลี้ยงสุกร จำนวน 8 ตัว 
3. กิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน 40 ตัว
 
และกิจกรรมปศุสัตว์โรงเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว ประกอบด้วย
1. กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 150 ตัว
2. กิจกรรมการเลี้ยงสุกรขุน จำนวน 9 ตัว 
3. กิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน 50 ตัว (ไก่ประดู่หางดำ 20 ตัว และไก่แม่ฮ่องสอน 30 ตัว) 
 
โดยผลผลิตจากปศุสัตว์ เช่น ไข่ไก่ ไข่เป็ด เนื้อสัตว์ เป็นต้น จำหน่ายให้โรงอาหารผ่านระบบสหกรณ์ เพื่อประกอบอาหารแก่เด็กนักเรียในโรงเรียน จะส่งผลให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น และได้รับความรู้จากการเลี้ยงปศุสัตว์ สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ในอนาคต
 
****************************
รายงานโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

508764

วันที่  8 พฤศจิกายน 2564  เวลา 10.00 น.  น.สพ.ดร.อนิรุธ  เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ จุดถวายรายงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง  อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
ทั้งนี้ กิจกรรมปศุสัตว์โรงเรียน ประกอบด้วย
1. กิจกรรมการเลี้ยงสุกร (ลูกผสมพื้นเมือง) จำนวน 5 ตัว 
2. กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ (โรมันบราวน์) จำนวน 50 ตัว ปัจจุบันให้ผลผลิตไข่เฉลี่ยวันละ 30 ฟอง 
3. กิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน 40 ตัว  
4. กิจกรรมการเลี้ยงเป็ดเทศ จำนวน 40 ตัว
       
ซึ่งผลผลิตจากปศุสัตว์ จำหน่ายให้โรงอาหารผ่านระบบสหกรณ์ เพื่อประกอบอาหารแก่เด็กนักเรียน  โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายภารกิจรับเสด็จฯ ในการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ (ไก่ สุกร) พร้อมอาหาร  และการควบคุมดูแลไม่ให้มีสุนัขจรจัด และสัตว์ประเภทอื่น ในบริเวณสถานที่พิธีการและตลอดเส้นทางเสด็จฯ รวมทั้งหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
****************************
รายงานโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

172371146 4069651273148105 6272072286312175011 n

วันที่ 23 เมษายน 2564
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงไก่ไข่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนและชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมาย คือเกษตรกร จำนวน 30 ราย โดยให้ความรู้การเลี้ยงไก่ไข่ การระบาดในไก่ การทำวัคซีนป้องกันโรคไก่ การดูแล การให้อาหารสำเร็จรูปการให้อาหารเสริม การทำโรงเรือน การให้ยาและวิตามิน ตลอดจนการบันทึกข้อมูล บัญชีฟาร์ม ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านห้วยขาน ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

274875

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมคณะ ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตามแผนการตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

วัตถุประสงค์ของการประชุมฯ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน/โครงการสำคัญต่างๆของกรมปศุสัตว์ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อรวบรวมนำเสนอผู้เกี่ยวข้องและกรมปศุสัตว์ต่อไป

 

2564 013

12 มีนาคม 2564
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนดำเนินการฝึกอบรมนักเรียน หลักสูตร การเลี้ยงไก่ไข่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนและชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียน จำนวน 30 ราย โดยให้ความรู้การเลี้ยงไก่ไข่ การระบาดในไก่ การทำวัคซีนป้องกันโรคไก่ การดูแล การให้อาหารสำเร็จรูปการให้อาหารเสริม การทำโรงเรือน การให้ยาและวิตามิน ตลอดจนการบันทึกข้อมูล บัญชีฟาร์ม ณ โรงเรียนบ้านนาป่าแปก ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน