ชื่อหน่วยงาน    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่อยู่หน่วยงาน  121 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-1580 โทรสาร 05361-2043

สำนักงาน E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FACEBOOK : https://www.facebook.com/pvlo.mhs/

ฝ่ายบริหารทั่วไป                                      โทร 053-611580 , 0817653123

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์             โทร 053-611580 , 0898354797

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์                             โทร 053-611580 , 0819518207

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ โทร 053-611580 , 0810309146

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์               โทร 053-611580 , 0819518207

 pvlomhs

 

map