41535

วันที่ 20 มกราคม 2566 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายราชัน มณีธร ปศุสัตว์อำเภอสบเมยพร้อมนายพินัย เลิศพาณีลลิต พนักงานจ้างเหมาช่วยงานสัตวแพทย์ และนายเจตรินประเสริฐสมาน พนักงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังฯ ออกไปดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกันพร้อมปฏิบัติงานตามมาตราการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกินในโค-กระบือและได้แนะนำการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์การป้องกันโรคพร้อมทั้งให้คำแนะนำส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ การเก็บสำรองวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร(เปลือกข้าวโพด,ฟางข้าว)พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน (LSD)ให้กับเกษตรกรบ้านห้วยกองมูล หมู่ที่ 4 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรกร จำนวน 9 ราย โคจำนวน 126 ตัวกระบือ 12 ตัว

-------------------------
รายงานโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสบเมย