525058
วันที่19 มกราคม พ.ศ.2566 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายมงคล เจริญเมือง ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยนายสันติ จตุรชัยมงคล เจ้าพนักงานสัตวบาลและนายสุธิราช ใฝ่เกียรติก้อง พนักงานเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก ฯ ติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือตาม พระราชดำริ (โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอนฯ ) ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ผลการปฏิบัติงาน

1.ประชุมกลุ่มโครงการธนาคารโค-กระบือตาม พระราชดำริ (โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค -กระบือแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอนฯ ) บ้านแพะ) ม.3 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

   1.1.1ตรวจสุขภาพแม่โคและลูกโคเกิดใหม่ เกษตรกรสุภาพร เนตรคมคาย -แม่โค เลขที่สัญญามส.73/2563 ลูกโคเพศเมียเกิด 1 มค.66

-แม่โค เลขที่สัญญามส.50/2564 ลูกโคเพศเมียเกิด 7 มค.66 -แม่โค เลขที่สัญญามส.51/2564 ลูกโคเพศผู้เกิด 14 มค.66

   1.1.2ตรวจสุขภาพแม่โคและลูกโคเกิดใหม่ เกษตรกรนางบุดา รุ้งสังสรรค์ -แม่โค เลขที่สัญญามส.78/2563 ลูกโคเพศผู้ เกิด1 มค.66 -แม่โค เลขที่สัญญามส.79/2563 ลูกโคเพศผู้เกิด 9 มค.66 -แม่โค เลขที่สัญญามส.80/2563 ลูกโคเพศผู้เกิด 9 มค.66 -แม่โค เลขที่สัญญามส.81/2563 ลูกโคเพศผู้เกิด 1 มค.66

   1.1.3ตรวจสุขภาพแม่โคและลูกโคเกิดใหม่ เกษตรกรนางสายสุนีย์ ภูไพรเจริญ -แม่โค เลขที่สัญญามส.120/2563ลูกโคเพศผู้ เกิด9 มค.66

   1.1.4ตรวจสุขภาพแม่โคและลูกโคเกิดใหม่ เกษตรกรนางบุญศรี ไพรพิพัฒน์ -แม่โค เลขที่สัญญามส.66/2564 ลูกโคเพศผู้ เกิด1 มค.66 -แม่โค เลขที่สัญญามส.67/2564 ลูกโคเพศเมีย เกิด16 มค.66 1.1.5ตรวจสุขภาพแม่โคและลูกโคเกิดใหม่ เกษตรกรนางลามู ภูไพรเจริญ

-แม่โค เลขที่สัญญามส 217/2564 ลูกโคเพศเมีย เกิด9 มค.66 1.1.6 ตรวจสุขภาพแม่โคและลูกโคเกิดใหม่ เกษตรกรนายสมบัติ กิจโรจน์สกุล

-แม่โค เลขที่สัญญามส 220/2564 ลูกโคเพศผู้ เกิด9 มค.66

2.ประชุมกลุ่มโครงการธนาคารโค-กระบือตาม พระราชดำริ (โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค -กระบือแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอนฯ ) บ้านป่าหมาก) 11 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

   2.1.1ตรวจสุขภาพแม่โคและลูกโคเกิดใหม่ เกษตรกรนายสมชาติ มากจริงใจ -แม่โค เลขที่สัญญามส.136/2565 ลูกโคเพศเมียเกิด 18 มค.66

   2.1.2 ตรวจสุขภาพแม่โคและลูกโคเกิดใหม่ เกษตรกรนางสาวมารศรี อมรใฝ่เรือง -แม่โค เลขที่สัญญามส.334/2564 ลูกโคเพศเมีย เกิด9 มค.66

   2.1.3 ตรวจสุขภาพแม่โคและลูกโคเกิดใหม่ เกษตรกรนายสุรเชษฐ์ ผาติวโรดม -แม่โค เลขที่สัญญามส.356/2564ลูกโคเพศเมียเกิด10 มค.66 -แม่โค เลขที่สัญญามส.357/2564 ลูกโคเพศผู้ เกิด12 มค.66 -แม่โค เลขที่สัญญามส.359/2564 ลูกโคเพศผู้ เกิด11 มค.66 

3.ตรวจสุขภาพถ่ายพยาธิและฉีดยาบำรุง แจกแร่ธาติก้อน

4.แนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์การป้องกันโรคพร้อมทั้งให้คำแนะนำส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ การเก็บสำรองวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร(เปลือกข้าวโพด)และการทำอาหารหมักใว้เลี้ยงสัตว์

5.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน (LSD) ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน (LSD) ในโค – กระบือ และพ่นหมอกควันกำจัดแมลงที่เป็นพาหะของโรค ให้กับเกษตรกร จำนวน 9 ราย คอกสัตว์ 9 คอก 

---------------------------------------

รายงานโดยปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง