477146

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสมชาย พรมลอองวัน จพง.สัตวบาลชำนาญงานรักษาการแทนปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อยและนายไชยยศ แจ้งใจ จพง.สัตวบาล ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พิจารณาโครงการหลวงแม่ลาน้อยครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมโครงการหลวงแม่ลาน้อย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม ประจำปี 2565และนำเสนอแผนการดำเนินงาน งานปี 2566 และปัญหาอุปสรรรคในพื้นที่โครงการหลวงแม่ลาน้อย

****************************
รายงานโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
#ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#