7882

วันที่ 18 มกราคม 2566 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายอนุสรณ์ พรินทรากุล ปศุสัตว์อำเภอขุนยวม พร้อม นายภูมิ ปัญญาเยาว์ พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ และนายทองคำ พลับพลึงพนา เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ ออกไปดำเนินการตรวจสุขภาพสุกรก่อนการฆ่าตามมาตรการเฝ้าระวังโรค ASF ในสุกร และเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสุกร เก็บตัวอย่าง Serface Swab บริเวณโรงฆ่าสัตว์ เพื่อส่งห้องปฏิบัติการ จากโรงฆ่าสุกรในพื้นที่อำเภอขุนยวม จำนวน 1 โรง ได้แก่ 1.โรงฆ่าชัยวัฒน์ เก็บตัวอย่าง Serface Swab บริเวณโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 5 ตัวอย่าง
………………………………………
รายงานโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุนยวม