524315
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายมงคล เจริญเมือง ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยนายวีรภัทร เทพวงสา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน และนายสุธิราช ใฝ่เกียรติก้อง พนักงานเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก ฯ ติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือตาม พระราชดำริ (โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอนฯ ) ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ผลการปฏิบัติงาน

1.ประชุมกลุ่มโครงการธนาคารโค-กระบือตาม พระราชดำริ (โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค -กระบือแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอนฯ ) บ้านห้วยงู(หย่อมบ้านห้วยหนองหวาย) ม.10 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

   1.1.1ตรวจสุขภาพแม่โคและลูกโคเกิดใหม่ เกษตรกรนายนคร ศรีศักดิ์มาลา -แม่โค เลขที่สัญญามส.99/2565 ลูกโคเพศผู้เกิด 5 มค.66

   1.1.2ตรวจสุขภาพแม่โคและลูกโคเกิดใหม่ เกษตรกรนางพิมนภา ยงพัฒนพิพัตน์ -แม่โค เลขที่สัญญามส.300/2565 ลูกโคเพศผู้ เกิด1 มค.66

   1.1.3ตรวจสุขภาพแม่โคและลูกโคเกิดใหม่ เกษตรกรนางเล็ก ทาคำ -แม่โค เลขที่สัญญามส.109/2565 ลูกโคเพศผู้ เกิด5 มค.66 -แม่โค เลขที่สัญญามส.110/2565 ลูกโคเพศเมีย เกิด7 มค.66 -แม่โค เลขที่สัญญามส.111/2565 ลูกโคเพศผู้ เกิด10 มค.66

   1.1.4ตรวจสุขภาพแม่โคและลูกโคเกิดใหม่ เกษตรกรนางศิริพร พลสุพร -แม่โค เลขที่สัญญามส.113/2565 ลูกโคเพศเมีย เกิด5 มค.66

   1.1.5ตรวจสุขภาพแม่โคและลูกโคเกิดใหม่ เกษตรกรนายกิตติ คูณคำจัน -แม่โค เลขที่สัญญามส 118/2565 ลูกโคเพศเมีย เกิด4 มค.66

2.ตรวจสุขภาพถ่ายพยาธิและฉีดยาบำรุง

3.แนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์การป้องกันโรคพร้อมทั้งให้คำแนะนำส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ การเก็บสำรองวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร(เปลือกข้าวโพด)และการทำอาหารหมักใว้เลี้ยงสัตว์

4.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน (LSD) ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน (LSD) ในโค – กระบือ และพ่นหมอกควันกำจัดแมลงที่เป็นพาหะของโรค ให้กับเกษตรกร จำนวน 10 ราย คอกสัตว์ 10 คอก

5.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องโรคปากและเท้าเปื่อย(FMD) ตามมาตรการควบคุมและป้องกัน ปากและเท้าเปื่อย(FMD) ในโค – กระบือ

---------------------------------------

รายงานโดยปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง