S 40960006

วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายมงคล เจริญเมือง ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนและเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน ดำเนินดำเนินงานตามโครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ณ สถานพยาบาลสัตว์ประจำอำเภอแม่สะเรียง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการดำเนินงาน ได้ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศ เมีย จำนวน ๓ ตัว สุนัขเพศผู้ จำนวน ๑ ตัว แมวเพศเมีย จำนวน ๑๐ ตัว และแมวเพศผู้ จำนวน ๗ ตัว รวมทั้งหมด ๒๑ ตัว ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จำนวน ๑๐๐ ตัว ประชาชนผู้เข้ารับบริการ ๒๕ ราย รวมทั้งให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลสุนัขและแมวในกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

………………………………………
รายงานโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง