40132

วันที่ 12 มกราคม 2566 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายราชัน มณีธร ปศุสัตว์อำเภอสบเมย พร้อมนายพินัย เลิศพาณีลลิต พนักงานจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ และนายเจตริน ประเสริฐสมาน พนักงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเฝ้าระวังฯ ออกไปดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์ แอฟริกาในสุกรและให้คำแนะนำในการป้องกันโรคและแนวทางการจัดการความเสี่ยง และวิธีสังเกตอาการสัตว์ป่วยเบื้องต้น จำนวนเกษตรกร 4 ราย สุกร 54 ตัว ที่บ้านแม่คะตวน หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

-------------------------
รายงานโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสบเมย