130224
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565  น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายไชยยงค์ เจริญวงศ์ ปศุสัตว์อำเภอปางมะผ้า รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอปาย พร้อมด้วยนางสาวรัตนวลี ลังกากาศ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน และนางสาวอรุณรัตน์ หน่อแก้ว พนักงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังโรคฯ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1/2566 ให้กับโค กระบือ ของเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและให้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคระบาด ช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก่เกษตรกร จำนวน 18 ราย โค จำนวน 257 ตัว กระบือ 59 ตัว รวม 316 ตัว
-------------------------
รายงานโดย : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปาย