72166

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายสมพงษ์ พิพัฒพงค์ชัย ปศุสัตว์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกดำเนินงานตามโครงการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ประจำรอบรณรงค์ ๑/๒๕๖๖ ในพื้นที่ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการดำเนินงาน มีการเก็บตัวอย่างซีรัม โค จำนวน ๑ ตัว กระบือ จำนวน ๒ ตัว เกษตรกรทั้งหมด ๓ ราย เพื่อตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันของโรคปากและเท้าเปื่อย และติดตามระบบการเฝ้าระวังโรคทางซีรัมของประเทศไทย ทางห้องปฏิบัติการต่อไป
......................................................
รายงานโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน