72173

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายสมพงษ์ พิพัฒพงค์ชัย ปศุสัตว์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ ๑/๖๖ ในพื้นที่ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการดำเนินงาน ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ให้โค จำนวน ๒๗ ตัว กระบือ จำนวน ๗ ตัว และ แพะ จำนวน ๒๕ ตัว เกษตรกรทั้งหมด ๓ ราย รวมถึงให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ โภชนาการและการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดในโค กระบือรายฝูง ให้เกษตรกรทั้งในพื้นที่
......................................................
รายงานโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน