190902

วันที่ 13 กันยายน 2565 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายรังสิทธิ์ ศิริคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง พร้อมนายวีรภัทร เทพวงสา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน นายสันติ จตุรชัยมงคล เจ้าพนักงานสัตวบาล และนายสุธิราช ใฝ่เกียรติก้อง พนักงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังฯ ออกไปดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน และดำเนินการพ่นสารเคมี เพื่อกำจัดแมลงดูดเลือดที่เป็นพาหะของโรค ให้กับเกษตรกร ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค - กระบือ ผลการดำเนินงาน บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรกร จำนวน 6 ราย

-------------------------
รายงานโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง