24332

วันที่ 12 กันยายน 2565 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องแม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายราชัน มณีธร ปศุสัตว์อำเภอสบเมย และนายพินัย เลิศพาณีลลิต พนักงานจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ออกไปดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน และดำเนินการพ่นสารเคมี เพื่อกำจัดแมลงดูดเลือดที่เป็นพาหะของโรค ให้กับเกษตรกร ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค - กระบือ ผลการดำเนินงาน บ้านแม่คะตวน หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 5 ราย จำนวน โค 68 ตัว

รายงานโดย : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสบเมย