378831

วันที่ 16 กันยายน 2565 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายราชัน มณีธร ปศุสัตว์สบเมย พร้อมนายสมชาย เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน นายพินัย เลิศพาณีลลิต ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ดำเนินการอบรมให้ความรู้ให้นักเรียนครู อบรมนักเรียน เลี้ยงเป็ดพระราชทาน หลักสูตรการทำอาหารลดต้นทุน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านห้วยมะโอ นักเรียนผู้รับผิดชอบการเลี้ยง 10 คน ครู 2 คนและให้คำแนะนำการเลี้ยงและการป้องกันโรค

-------------------------
รายงานโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสบเมย