117375
 
วันที่ 12 กันยายน 2565 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายไชยยงค์ เจริญวงศ์ ปศุสัตว์อำเภอปางมะผ้า รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอปาย พร้อมด้วย นางสาวรัตนวลี ลังกากาศ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน และนางสาวอรุณรัตน์ หน่อแก้ว พนักงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังโรคฯลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ช่วงฤดูฝน แก่เกษตรกร ในพื้นที่บ้านแม่นาเติงนอก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
-------------------------
รายงานโดย : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปาย