33609

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์ ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co – Ordinator : DLD – C) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้กลุ่ม/ฝ่ายจัดทำแผนและภารกิจของกลุ่มงานให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ DLD-C ในการจัดประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 ต่อไป

# ครอบครัวปศุสัตว์ “ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”
----------------------------
ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสานเทศฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน