S 6242334

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 8.30 น. น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ในตลาดสดสายหยุด เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามกิจกรรมกรมปศุสัตว์มั่นใจ สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย รับตรุษจีน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ในช่วงเทศกาลตรุษจีน พร้อมประชาสัมพันธ์และแนะนำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์จากสถานที่จำหน่ายที่มีตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK ซึ่งได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสถานที่จำหน่ายสะอาด ถูกสุขลักษณะ มาจากแหล่งที่ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
…………………………………………
รายงานโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน