329058
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายสัตวแพทย์ ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเเม่สะเรียง จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์ศพก.แม่สะเรียง บ้านเเม่ต้อบเหนือ ม.7 ต.บ้านกาศ อ.เเม่สะเรียง จ.เเมฺ่ฮ่องสอน ต.บ้านกาศ โดยมีนายมงคลเจริญเมือง ปศุสัตว์อำเภอเเม่สะเรียง เป็นประธานเปิดงาน มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 ราย ประกอบด้วย
1.เกษตรกรบ้านเเพะ ม.3 ต.บ้านกาศ อ.เเม่สะเรียง จำนวน 4 ราย
2.เกษตรกรบ้านแม่ต้อบใต้ ม.5 ต.บ้านกาศ อ.เเม่สะเรียง จำนวน 6 ราย
โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้ ศูนย์ศพก. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ และที่สำคัญ คือเป็นกลไกในการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเกษตรในพื้นที่ให้มีองค์ความรู้ ประสิทธิภาพด้านปศุสัตว์

รายงานโดย กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน