139136

วันที่ 19 มกราคม 2566 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย และปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง ดำเนินการตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์รอบที่ 1/2566 ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยจำนวน 1 แห่ง และในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงจำนวน 4 แห่ง พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
…………………………………………
รายงานโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน