P1190770

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ น.สพ. ดร. อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกให้บริการควบคุมประชากรสัตว์ โดยการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้การรักษาสัตว์ในสัตว์ด้อยโอกาส ณ วัดน้ำผุดผางาม ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ต่อเนื่องเป็นวันที่ ๒ ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (kick Off) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ให้บริการผ่าตัดทำหมัน สุนัข จำนวน ๑๘ ตัว
- สุนัขเพศผู้ จำนวน ๘ ตัว เพศเมีย จำนวน ๑๐ ตัว
๒. ให้บริการฉีดวัคซีน จำนวน ๒๕ ตัว
- สุนัข จำนวน ๑๘ ตัว
- แมว จำนวน ๗ ตัว

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (kick Off) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตลอดเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ทุกอำเภอ ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”


**********
ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน