1150313

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพิจารณากลั่นกรองคำขอกู้ยืมเงิน และพิจารณากลั่นกรองการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชั้นแรก ก่อนเสนอให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งคณะทำงานฯ ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน ๑ โครงการ และให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อเสนอต่อให้คณะอนุกรรมการฯ อีกครั้ง จำนวน ๒ โครงการ

****************************
รายงานโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
#ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#