134372
วันที่ ๑๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖
น.สพ. ดร. อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายสัตวแพทย์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย ณ ห้องรักษาสัตว์ป่วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้
๑. ให้บริการรักษาสุนัขไม่มีเจ้าของมีภาวะคลอดยาก และทำหมัน จำนวน ๑ ตัว
๒. รักษาสุนัขไม่มีเจ้าของ ถูกรถชนพบอัมพาตขาหลังสองข้าง จำนวน ๑ ตัว
๓. รักษาแมวไม่มีเจ้าของ ขาหลังขามีบาดแผลลึก ผ่าตัดขา จำนวน ๑ ตัว
๔. รักษาสุนัข มีติ่งเนื้อบริเวณนิ้วเท้าหน้าขวา และผ่าตัดติ่งเนื้อออก จำนวน ๑ ตัว
๕. รักษาแมวป่วย ให้ยาและสารน้ำ จำนวน ๑ ตัว
๖. ทำแผลสุนัขจำนวน ๑ ตัว
๗. รักษาสุนัขตาเจ็บ จำนวน ๑ ตัว
๕. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๔ ตัว

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดให้มีห้องรักษาพยาบาลสัตว์ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยมีนายสัตวแพทย์ของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ บูรณาการ ปฏิบัติงานให้บริการรักษาสัตว์ป่วยที่ด้อยโอกาส รวมถึงสัตว์ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาเบื้องต้นก่อนส่งต่อให้สถานพยาบาลสัตว์เอกชนในพื้นที่ หรือสถานพยาบาลสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีอุปกรณ์การรักษาครบถ้วนพร้อมดูแลรักษาต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่ห่างไกลจากสถานพยาบาลสัตว์ที่มีความพร้อม เช่น โรงพยาบาลสัตว์ของคณะสัตวแพทย์ต่างๆ หรือโรงพยาบาลสัตว์เอกชน อีกทั้งสถานพยาบาลสัตว์เอกชนในพื้นที่ยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการสัตว์ป่วย โดยเฉพาะในช่วงเวลาราชการซึ่งสถานพยาบาลสัตว์เอกชนในพื้นที่ไม่ได้เปิดทำการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้ดำเนินกิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้บริการสุขภาพสัตว์เลี้ยงในส่วนภูมิภาค ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ จัดให้มีห้องรักษาพยาบาลและช่วยเหลือสัตว์เบื้องต้น ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้บริการด้านสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชน และสัตว์ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีสวัสดิภาพที่ดี

“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

**********

ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน