S 20463629
วันพุธ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ น.สพ. ดร. อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกให้บริการควบคุมประชากรสัตว์ โดยการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์ด้อยโอกาส ณ วัดน้ำผุดผางาม ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (kick Off) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ให้บริการผ่าตัดทำหมัน สุนัข จำนวน ๑๕ ตัว
- สุนัขเพศผู้ ๓ ตัว สุนัขเพศเมีย ๑๒ ตัว
๒. ให้บริการฉีดวัคซีน สุนัข ๑๕ ตัว

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนิน ได้จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (kick Off) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตลอดเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ทุกอำเภอ ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้หน่วยงานที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯสามารถขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๕๘๐ หรือ ๐ ๕๓๖๑ ๒๐๔๓ ตลอดเดือนมกราคม ๒๕๖๖

“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

**********
ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน