327589
วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายสัตวแพทย์ ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายธนกฤต ภูมิทัต เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสบเมย โดยมีนายราชัน มณีธร เป็นประธานเปิดงานจัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร Smart Farmer หลักสูตรการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566
เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้รับองค์ความรู้เเละทักษะการปฎิบัติด้านการเลี้ยงสัตว์เเละการป้องกันโรคสัตว์ พร้อมทั้งเกษตรกรสามารถพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครัวเรือน เกิดธนาคารอาหารในชุมชน ตลอดจนพัฒนาสร้างอาชีพด้านปศุสัตว์ที่มั่นคงและยั่งยืน เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ซึ่งมีผูเข้าร่วมการอบรมจำนวน 10 ราย

******************

รายงานโดย กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน