20367

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของโรงฆ่าสัตว์เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะสรุปผลการตรวจประเมิน เพื่อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณาการออกใบอนุญาตฯ ต่อไป
-----------------------------
รายงานโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน