20401

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (มาตรฐานฟาร์ม GAP) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อติดตามและกำชับการรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จำนวนทั้งสิ้น 2 ฟาร์ม ได้แก่ ฟาร์มไก่พันธุ์ และฟาร์มสุกรพันธุ์ ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

-----------------------------
รายงานโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน