20262

วันที่ 17 มกราคม 2566 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ปศุสัตว์ OK ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK โดยมุ่งหวังให้กลุ่มเด็กและเยาวชนมีความรู้ในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ สามารถเผยแพร่ให้แก่สมาชิกในครอบครัวได้ และผู้บริโภครับรู้และเข้าถึงมาตรฐานด้านอาหารปลอดภัย สามารถเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์เพื่อการบริโภคได้อย่างมั่นใจภายใต้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK
…………………………………………
รายงานโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน