72544
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายพิสูตร์ โชติเวชย์มณีกุล พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ บูรณาการการทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัขด้อยโอกาส ณ วัดกุงเปา หมู่ ๑๑ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแนวทางการขับเคลื่อนให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากการดำเนินงาน ได้ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศเมีย จำนวน ๗ ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขจำนวน ๗ ตัว รวมทั้งให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลสุนัขและแมวในกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

………………………………………
รายงานโดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน