S 778265

วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2565 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายพีรพัฒน์ วนาพาณิชย์ นักวิชาการสัตวบาล พร้อมด้วยนายสุธิราช ใฝ่เกียรติก้อง พนง.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังฯ และนายศิริศักดิ์ สายประเสริฐพนง.ขับรถยนต์ ลงพื้นที่ร่วมกับ ทีมงานกระทรวงเกษตรอ.แม่สะเรียงตรวจเยี่ยม ศกร.ตชด.บ.ปอหมื่อ ,905(จอปร่าคี)และโกแประพื้นที่รับเสด็จฯ หมู่ 9 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ผลการปฏิบัติงาน

1. ศกร.ตชด.บ.ปอหมื้อ จำนวนครู 9 คน จำนวนนักเรียน 117 คน

     จำนวนสัตว์เลี้ยง

     -สุกร จำนวน 1 ตัว

     -เป็ดไข่ จำนวน 35 ตัว

     -ไก่ไข่ จำนวน 36 ตัว

     -ไก่พื้นเมือง จำนวน 20 ตัว

     -เป็ดเทศ จำนวน 13 ตัว

2. ศกร.ตชด.บ.จอปร่าคี จำนวนครู 8 คน จำนวนนักเรียน 161 คน

     จำนวนสัตว์เลี้ยง

     -สุกรแม่พันธุ์ 3 ตัว สุกรขุน 5 ตัว สุกรหย่านม 17 ตัว รวม 25 ตัว

     -เป็ดไข่ จำนวน 8 ตัว

     -เป็ดเทศ จำนวน 9 ตัว

     -ไก่พื้นเมือง จำนวน 5 ตัว

3. ศกร.ตชด.บ.โกแประ จำนวนครู 9 คน จำนวนนักเรียน 113 คน

     จำนวนสัตว์เลี้ยง

     -สุกรแม่พันธุ์ 1 ตัว สุกรขุน 4 ตัว รวม5 ตัว

     -ไก่พื้นเมือง จำนวน 40 ตัว

     -เป็ดเทศ จำนวน 9 ตัว

ปัญหาที่พบ

      - เนื่องจากการคมนาคมในพื้นที่ค่อนข้างลำบากจึงทำให้ต้นทุนในการขนส่งอาหารสัตว์สูง ขอรับการสนับสนุน อาหารสุกร อาหารเป็ดไข่ ปรับปรุงโรงเรือน

ข้อแนะนำเบื้องต้น

     - แนะนำให้ทำอาหารหมักลดต้นทุนจากหยวกกล้วยและเพาะหนอน เพื่อเป็นแนวทางในการลดต้นทุนอาหารสัตว์

--------------------------
รายงานโดย : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน