41419

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการการนำเข้า และการเคลื่อนย้ายโค กระบือ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี
ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ นายญาณากร แห่งพิษ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลจากการประชุม ที่ประชุมได้หารือแนวทางการรับรองสถานกักกันสัตว์เพื่อการนำเข้า ให้เป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการกักสัตว์ต่อชุมชนและพื้นที่สาธารณะ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือกำหนดมาตรการการนำเข้าสัตว์ในราชอาณาจักร เพื่อป้องกันการลักลอบการนำโค กระบือเข้ามาในราชอาณาจักรผิดกฎหมาย การวางมาตรการในการตรวจปล่อยสัตว์ออกจากสถานกักกันสัตว์ ระหว่างด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอนร่วมกับปศุสัตว์อำเภอพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาแหล่งที่มาของสัตว์และผู้ประกอบการค้าสัตว์ในพื้นที่ด้านเอกสารในการเคลื่อนย้ายสัตว์ และการกำหนดมาตรการการเคลื่อนย้ายโค กระบือในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์

ในการนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะนำข้อหารือและมาตรการที่เกี่ยวข้อง เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อหาแนวทางร่วมกับคณะกรรมการฯ ในการเข้มงวดมาตรการ นำเข้าโค กระบือ และการเคลื่อนย้ายโค กระบือในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป
.................................................................
รายงานโดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ /สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน