7064

วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ น.สพ.ธราภัท คงเหล็กดี นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ออกดำเนินการตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ในแกะ (ต่ออายุ) ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน หน่วยย่อยปางตอง หมู่ที่ ๔ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จากการตรวจประเมินฯ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดกรมปศุสัตว์ การรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ในแกะ (ต่ออายุ) ระดับ A คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อส่งเอกสารตามกระบวนการต่อไป
......................................................
รายงานโดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน