704816

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายนายอมรินทร์ เดชานุวัติ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนศูนย์บริการและพัฒนาพื้นที่สูงปางตองตามพระราชดำริ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามที่พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ ที่ปรึกษาศูนย์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน/ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เดินทางมาร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

****************************
รายงานโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน