177990

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายก้องภพ บุปผาเพชร เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์วาตภัยอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ(ด้านปศุสัตว์)โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

-----------------------
รายงาน : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์