675853

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายอนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายนายอมรินทร์ เดชานุวัติ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมีนางสาวอรษา นิติฐิติกร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

****************************
รายงานโดย : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน