26207

วันที่ 12 กันยายน 2565 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์​ ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้าง Product Champion ของกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ กลุ่มสตรีแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านป่าปุ๊ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เกษตรกร จำนวน 20 ราย เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกร กลุ่ม ชุมชน สร้างสินค้าและบริการจากทรัพยากรที่มี นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกษตรกรในโครงการฯ
---------------
รายงานโดย : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน