111567
 
วันที่ 8 กันยายน 2565 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ของโรงฆ่าสัตว์อุดร ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะสรุปผลการตรวจประเมิน เพื่อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณาการออกใบอนุญาตฯ ต่อไป
-----------------------------
รายงานโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน