26336

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2565 ของหน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี ผู้แทนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ผู้แทนจากด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามตัวชี้วัดของปศุสัตว์จังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอกรมปศุสัตว์ทราบต่อไป

รายงานโดย: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน