196466

น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายนายอมรินทร์ เดชานุวัติ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ พร้อมด้วย 1.นายธนกฤต ภูมิทัต เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 2.นายไชยยศ เเจ้งใจ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย 3.นายสันติ จตุรชัยมงคล เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับสำนักปศุสัตว์เขต 5 ดำเนินการตรวจเยื่ยมและติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง กิจกรรมขยายผลโครงการหลวง ในวันที่ 5-6 กันยายน 2565 ณ พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอำเภอแม่ลาน้อย และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอำเภอแม่สะเรียง

****************************
รายงานโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน