001

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจประเมินฟาร์มเพื่อต่ออายุการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ (มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ GAP) ของสยามฟาร์ม ในพื้นที่ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ผลการตรวจประเมินฯ พบข้อบกพร่องไม่เป็นตามข้อกำหนด โดยได้แจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขแล้ว คณะกรรมการตรวจประเมินจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะส่งเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองฯ จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เพื่อพิจารณาให้การรับรองต่อไป

…………………………………………
รายงานโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน