371303

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 น.สพ.ดร. อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร จำนวนวน 40 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน หลักสูตร การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีแบบประณีต ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดี ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ วัดหมอกจำแป่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยให้ความรู้ ด้านการจัดการ การสุขาภิบาลและป้องกันโรค รวมถึงการจัดทำแปลงหญ้า เพื่อให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีต่อไป
ในการนี้ น.สพ.ดร. อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและให้แนวทางในการยกระดับการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

****************
รายงานโดย: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์