6129

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยดำเนินกิจกรรมบริเวณบ้านพักข้าราชการ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน มีการปลูกต้นไม้ดังนี้
1.ต้นไม้สัก 50 ต้น
2.ต้นมะขามยักษ์ 50 ต้น
3.ต้นมังคุด 10 ต้น
4.ต้นขนุน 10 ต้น
รวมจำนวน 120 ต้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
-------------------------------
รายงานโดย: ฝ่ายบริหารทั่วไป/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน