1009463

วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อประกอบอาชีพด้านการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการ We Can Do ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อประกอบอาชีพด้านการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าแข่งขันในระดับประเทศ จำนวน ๑ ราย จากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด ๗ ราย จาก ๖ อำเภอ

รายงานโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน