ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 1. แบบฟอร์มเก็บข้อมูลการพัฒนาบุคลากรปศุสัตว์ (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD) 
 2. หลักฐานการแจ้งสถานะ
 3. โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning)
 4. หนังสือแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรม
 5. หลักสูตรการอบรม cop การพัฒนาการคิด SL05
 6. รายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม (e-Learning)
 7. การประเมินความรู้ ก่อน การอบรมออนไลน์
 8. การประเมินความรู้ หลัง การอบรมออนไลน์
 9. แบบทดสอบการฝึกอบรม (Pre-Test)
 10. สรุปผบการปะเมินความรู้/ความเข้าใจ
 11. รายงานสรุปการฝึกอบรม (e-Learning) 
 12. แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์
 13. ภาพถ่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 14. หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมออนไลน์
 15. รายชื่อผู้ผ่านการอบรม
 16. แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเอง