>> ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1 ปี พ.ศ. 2566

 1. แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรปศุสัตว์ (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD)
 2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning)
 3. หนังสือแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรม
 4. หลักสูตรการอบรม cop การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ SL1
 5. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม (e-Learning)
 6. การประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนการอบรมออนไลน์
 7. การประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการอบรมออนไลน์
 8. แบบทดสอบการฝึกอบรม (Pre-Test)
 9. สรุปผลการประเมินความรู้/ความเข้าใจ
 10. รายงานสรุปการฝึกอบรม (e-Learning)
 11. แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์
 12. ภาพถ่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 13. หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมออนไลน์
 14. รายชื่อผู้ผ่านการอบรม
 15. แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเอง