176352

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายก้องภพ บุปผาเพชร เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ก.ช.ภ.จ.มส.) เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ และพิจารณาประกาศเขตภัยพิบัติและเขตให้ความช่วยเหลือ โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยที่ประชุมได้มี มติอนุมัติให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (ด้านปศุสัตว์) จำนวน 1 รายจำนวนโคที่ตายและสูญหาย เป็นเงินทั้งสิ้น 57,000 บาท และปศุสัตว์จังหวัดได้รวบรวมเอกสารเพื่อเสนอขอรับความช่วยเหลือไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป
นอกจากนี้ ที่ประชุยังมีมติให้ประกาศเขตภัยพิบัติและเขตให้ความช่วยเหลือในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ กรณีน้ำป่าไหลหลาก จำนวน ๔ ราย กระบือเสียชีวิต ๖ ตัว ประเมินมูลค่าการช่วยเหลือเบื้องต้น ๒๓๔,๐๐๐ บาท

-----------------------
รายงาน : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์