407898

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการ จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ทิศทางการขับเคลื่อนด้านปศุสัตว์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อความยั่งยืนและมั่นคงทางอาหาร” โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และเกษตรกร เข้าร่วมเวทีเสวนา ณ พิชชาพรเฮาส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเป็นแนวทางให้เกษตรกรสร้างรายได้เพิ่มจากอาชีพการทำปศุสัตว์ ซึ่งที่ผ่านมาประสบกับปัญหาการขาดแคลนด้านพืชอาหารสัตว์ และด้านต้นทุนการผลิตที่มีราคาสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ และคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจากพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 25 ราย และอำเภอขุนยวม จำนวน 15 ราย

------------------------------------------
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์