บุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

boss
นายสมพงษ์  พิพัฒพงค์ชัย
ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป

 benjamass
นางเบญจมาศ  บุญชู
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

darika
นางสาวดาริกา  ขวัญอยู่ถาวร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

sakorn
นายสาคร  ชีพพานิชย์
พนักงานพิมพ์ 
pinsuwan
น.ส.ปินสุวรรณ  ทองแดง
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
pattarawadee 
น.ส.ภัทรวดี  มณีวัมนพร
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
supaksorn
นายศุภัคษร  จ่ามฟอง
พนักงานขับรถยนต์
sirssak
นายศิริศักดิ์  สายประเสริฐ
พนักงานขับรถยนต์
kunya
นางกันยา  ระเบียบพร้อม
พนักงานทำความสะอาด

 


 • กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 konlayut

นายกลยุทธ  เสมอใจ
เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

kongpop

นายก้องภพ  บุปผาเพชร
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

jarurat

น.ส.จารุรัตน์  บุญเฉลย
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 


 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ammarin
นายอมรินทร์  เดชานุวัติ
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

piyasit

นายปิยสิทธิ์  ปุรณวิทย์
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

peerapat

นายพีรพัฒน์  วนาพานิชย์ 
นักวิชาการสัตวบาล

tanakit นายธนกฤต ภูมิทัต
นักวิชาการสัตวบาล

montong

นายมนทอง  ระเบียบพร้อม
คนงาน

 

tanongsak

นายทนงศักดิ์  ศรีมูล
คนงาน

 


 •   กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

bank

 นายธราภัท  คงเหล็กดี
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

 patchrapon

นายพัชรพล  นิทัศน์พนิต
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

90123

 นายกรจรัส  ยะอุตม์
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

chai

นายชาติชาย  ลาภเจริญดี
เจ้าพนักงานสัตวบาล

90092

 นายพิสูตร์  โชติเวทย์มณีกุล
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

aon

น.ส.รัติกาล  ขันคำ
นักวิทยาศาสตร์

payoat

นายประโยชน์ กิติธนภัทร์ 
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ช่วยงานด้านสัตวแพทย์

baitoey

น.ส.ณัฐวดี  ทวีโชคธวัช
พนักงานด้านการเฝ้าระวังควบคุม
และป้องกันด้านโรคระบาดสัตว์

 


 • กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 Image 20230530 0002

น.ส.ชนกภัทร  อัฒฑ์ตระกูล
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

kung wut

 


 • ปศุสัตว์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

 

 • ปศุสัตว์อำเภอขุนยวม

 

 

 • ปศุสัตว์อำเภอปาย

 

 

 • ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง

 

 • ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย

 

 • ปศุสัตว์อำเภอสบเมย

 

 

 • ปศุสัตว์อำเภอปางมะผ้า