133736

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายไชยยงค์ เจริญวงศ์ ปศุสัตว์อำเภอปาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันแม่ฮ่องสอน ประชุมชี้แจงมาตรการการนำเข้า และการเคลื่อนย้ายโค กระบือ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้แก่ผู้ประกอบการค้าโค และกระบือมีชีวิต ในพื้นที่อำเภอปายทราบ โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
-------------------------
รายงานโดย : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปาย